نکات و ملزومات عکاسی دیجیتال

از طرف دیگر ما با عصبانیت صالح و ناپسند مردانی را که از جذابیتهای لحظه لحظه چنان گیج و ضعیف شده و از اشتیاق کور شده اند که نمی توانند درد و گرفتاری مقید را پیش بینی کنند ……