ماه آگاهی از سرطان سینه

از طرف دیگر ، ما با عصبانیت صالح ، نكوهش می كنیم و از مردانی كه به دلیل جذابیت های لحظه ای چنان كور شده و از نظر خواسته كور شده اند ، نمی توانند درد و مشكل مقید را پیش بینی كنند ، متنفر و بی روح هستند.